All for Joomla All for Webmasters

Rozstrzygnięcie Konkursu „Inżynier Roku - 2018”

 

 

W bieżącym roku po raz pierwszy zorganizowano w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – z inicjatywy przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego - Konkurs INŻYNIER ROKU, adresowany do członków śląskiego samorządu zawodowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 12 września 2019.

 

 

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć twórców nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych procesu realizacji budowy, a także promocję dobrej organizacji i jakości robót. Jego celem jest również nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, wykonawcami i kadrą inżynieryjno-techniczną, a członkami ŚlOIIB - osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych przez naszych członków, albo z ich udziałem, na terenie kraju - w roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu.

Uchwałą Rady (35/R/2019) z dnia 28 lutego 2019 została powołana Komisja konkursowa na kadencję 2018-2022 w składzie:

przewodniczący - Waldemar Szleper
członkowie: Jacek Kawalec

Krzysztof Kolonko
Barbara Twardosz-Michniewska
Piotr Wyrwas

W Regulaminie konkursu ustanowiono 3 kategorie:

 1. PROJEKTANT ROKU,
 2. KIEROWNIK BUDOWY ROKU,
 3. INSPEKTOR NADZORU ROKU.

Tytuł „Inżynier Roku” może być przyznany dla następujących obiektów:

 • obiekty kubaturowe i inne inżynierskie,
 • obiekty liniowe ( infrastruktura).

Zgodnie z Regulaminem do konkursu można zgłaszać wyłącznie osoby, które są czynnymi członkami ŚlOIIB w Katowicach i brały czynny udział przy realizacji obiektu budowlanego lub jego projektu. Dopuszcza się zgłoszenie zespołu projektowego, grupy składającej się z kierownika budowy i kierowników robót lub zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy brali czynny udział przy realizacji w pewnej części tego samego obiektu budowlanego. Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie wniosku w formie pisemnej z godnie z przyjętym Regulaminem.

Komisja konkursowa w pełnym składzie dokonała 12 września 2019 oceny nadesłanych 10 wniosków spełniających regulaminowe wymagania (wynikające z § 2,3,4 Regulaminu konkursu „Inżynier Roku”) i wyłoniła następujących zwycięzców:

 Marek Nasiek

otrzymał tytuł: „Inżynier Roku – 2018 w kategorii Projektant obiektów kubaturowych i innych inżynierskich” za wykonanie projektu budowlanego przebudowy hali Wydziału Rafinacji Ogniowej w Hucie Miedzi Legnica na potrzeby zabudowy pieca wychylnego topielno-rafinacyjnego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt budowlany dotyczył: zabudowy pieca wychylnego topielno-rafinacyjnego, komory dopalania, stacji hydraulicznej, maszyny odlewniczej, kanałów technologicznych, przepompowni wody chłodzącej z maszyny odlewniczej, transportu pneumatycznego anod, wieży pełnego odparowania, pomieszczenia rozdzielni i sterowni maszyny rozlewniczej, pomieszczenia sterówki pieca, kanału spływowego z istniejącej maszyny karuzelowej.

W dokumentacji zastosowano indywidualne, nowoczesne, innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne w zakresie procesu pracy pieca wychylnego topielno-rafinacyjnego, odpowiednią dla technologii infrastrukturę i szczegółowe rozwiązania charakterystycznych elementów konstrukcyjnych.

Objęcie całości zagadnienia wymagało od projektanta dużego doświadczenia zawodowego i rozwiniętej wyobraźni przestrzennej.

 

Jerzy Hammer

otrzymał tytuł: „Inżynier Roku – 2018 w kategorii Kierownik robót obiektów kubaturowych i innych inżynierskich” za udział w realizacji Chłodni kominowej wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.

Chłodnia kominowa służąca do schładzania przemysłowego wody procesowej jest obiektem inżynierskim o nietypowej i rzadko stosowanej konstrukcji. Główny element konstrukcyjny – komin wywiewny chłodni - jest powłoką cienkościenną o bardzo dużej średnicy (średnica zewn. u podstawy - 144,20 m) i wysokości (181,5 m) oraz niewielkiej grubości. Realizacja była prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania projektem. Zarówno budowę płaszcza kominowego, w kształcie hiperboli, jak też montaż wyposażenia prowadzono 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu.

Realizacja obiektu została wyróżniona nagrodą I stopnia w kategorii Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX) w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2018”.

Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji nie odnotowano wypadków i negatywnych zjawisk. Kierownik robót, uczestnicząc w realizacji skomplikowanego i wymagającego obiektu, wykazał się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi.

 

Piotr Gawłowski

otrzymał tytuł: „Inżynier Roku – 2018 w kategorii Inspektor nadzoru obiektów kubaturowych i innych inżynierskich” za nadzór inwestorski nad budową hali magazynowej z budynkiem biurowo-produkcyjnym, pompownią i infrastrukturą zewnętrzną dla firmy X-KOM Spółka z o.o.

Zrealizowana w Specjalnej Częstochowskiej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec” inwestycja to centrum logistyczne i zarazem nowa siedziba jednego z największych w Polsce sprzedawców sprzętu komputerowego. Wkomponowany w otaczającą zabudowę kompleks charakteryzuje się prostotą, a zarazem nowoczesnością. Składa się z części biuro-produkcyjnej - budynek jedno- i czterokondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej płytowej, ze ścianami osłonowymi murowanymi z pustaków, i części magazynowej, która stanowi hala jednokondygnacyjna o lekkiej stalowej konstrukcji, przeznaczona na składowanie, sortowanie i pakowanie materiałów. Powierzchnia zabudowy wynosi 10 227,90 m2, powierzchnia użytkowa 12 684,98 m2, a kubatura budynków 111 846,55 m3. Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy.

Realizacja obiektu została wyróżniona w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2018” nagrodą I stopnia w kategorii „Obiekty przemysłowo-produkcyjne” (Grupa VII).

Realizacja całego zamierzenia inwestycyjnego przebiegała sprawnie i terminowo dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który na bieżąco koordynował realizację poważnego kompleksu, dbając o najwyższą jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo na budowie.

 

Zespół kierowników:

Dariusz Tokarczyk – kierownik budowy
Grzegorz Ryczkiewicz – kierownik robót mostowych
Marcin Bańkowski – kierownik robót mostowych

otrzymują tytuł: „Inżynier Roku – 2018 w kategorii Kierownik budowy/robót obiektów liniowych ( infrastruktury)” za realizację „Węzła drogowego w Poroninie na drodze krajowej DK47 klasy GP, wojewódzkiej DW961, powiatowej DP1651 i gminnej nr 420107.

Zespół kierowników zrealizował: 

 • Układ drogowy z rondem 4 wlotowym z by-pasem
 • Wiadukt kolejowy o długości 15,6 m, wykonany w rekordowym czasie 14 dni;
 • Wiadukt drogowy o długości 20,35 m, wykonany metodą podstropową, stanowiący ramę żelbetową;
 • Most drogowy zespolony o długości 58,30 m i rozpiętości 40 m;
 • Most drogowy łukowy o niesymetrycznej geometrii i łuku w planie o długości 85 m;
 • Wykonanie pali w systemie Designed For Flysch;
 • Odcinek drogi krajowej z rondem i zatokami;
 • Budowę i rozbiórkę mostów tymczasowych;
 • Rozbiórkę obiektów mostowych i kubaturowych;
 • Relokację zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena - patrona mostowców;
 • Roboty hydrotechniczne umocnienie rzeki Dunajec;
 • Infrastrukturę drogowa w tym sieci i instalacje;
 • Zagospodarowanie terenu.

Zespół kierowników robót z należytą starannością dbał o utrzymanie reżimu wykonawczego w trudnych warunkach realizacji - wymagającej odpowiedniej logistyki i organizacji ruchu zastępczego w czasie trwania budowy - oraz wykazał duże umiejętności w zarządzaniu dużą grupą pracowników.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas XXII Gali Budownictwa w Operze Śląskiej w Bytomiu w dniu 18 października 2019.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony