All for Joomla All for Webmasters

04.04.2016 - Spotkanie przedzjazdowe w Katowicach

W spotkaniu przedzjazdowym delegatów z trzech obwodów: Katowice I, Katowice II i Sosnowiec, które odbyło się w siedzibie ŚlOIIB, wzięło udział 38 spośród 82 delegatów z tych obwodów oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka i dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak. Nawiązując do przesłanych materiałów zjazdowych prosił o zgłaszanie ewentualnych uwag lub propozycji związanych z obradami XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz omówił prace związane z modernizacją zakupionego na siedzibę ŚlOIIB budynku. Zakończono wszystkie prace budowlane związane z modernizacją budynku, kończy się ostatni etap wyposażania pomieszczeń.

Franciszek Buszka podsumował działalność ŚlOIIB w okresie sprawozdawczym. Przybliżył także projekt założeń doskonalenia zawodowego członków PIIB opracowany przez Zbigniewa Dzierżewicza i zachęcał do uczestniczenia w dyskusji nt. szkoleń. Prosił również o uczestnictwo w dyskusji na temat „Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa” poprzez przekazywanie uwag do końca kwietnia 2016; temat ten będzie ważnym punktem obrad XV Krajowego Zjazdu PIIB.

Ewa Dworska omówiła projekt nowej strony internetowej ŚlOIIB i newslettera, które zostaną wdrożone w najbliższym czasie. Przedstawiła również ŚlOIIB w statystykach w 2015 roku. Prezentacja dotyczyła m.in. korzystania przez członków ŚlOIIB z programów udostępnionych przez portal PIIB oraz uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, w tym również organizowanych przez ŚlOIIB oraz przez stowarzyszenia. Na koniec przekazała informację o organizowanym w maju festynie dla członków ŚlOIIB oraz ich rodzin z okazji przeniesienia siedziby Izby do Giszowca, przedstawiła przewidywany program Festynu wraz z zaproszeniem do udziału.

W prowadzonej podczas spotkania dyskusji dominował temat szkoleń i doskonalenia zawodowego nie tylko członków samorządu zawodowego ale również osób nieposiadających jeszcze uprawnień budowlanych. Zgłaszano także problemy związane z niedostateczną praktyką zawodową młodych inżynierów i propozycje pomocy w przygotowaniu do egzaminów na uprawnienia budowlane. Byłyby to np. szkolenia w kontakcie z uczelniami mające na celu powiązanie programów nauczania z potrzebami w praktyce inżynierskiej lub w formie warsztatów przybliżających praktykę zawodową w projektowaniu i wykonawstwie.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony