All for Joomla All for Webmasters

XV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 16 kwietnia 2015 delegaci Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowali podczas obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego drugi rok pracy organów statutowych ŚlOIIB wybranych na IV kadencję.

W tym roku ponownie odnotowano wysoką, ponad 82-procentową frekwencję - na 215 uprawnionych do udziału w Zjeździe obecnych było 177 delegatów.

Przybyłych na Zjazd przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: mandatową, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Obrady poprowadził przewodniczący Zjazdu Grzegorz Bojanowski, wiceprzewodniczącymi byli Elżbieta Godzieszka i Stanisław Kysiak. W 5-osbowym sekretariacie pracowali: sekretarz Urszula Kallik i zastępcy sekretarza - Wojciech Burda, Bożenna Janusik, Rafał Kleist, Agnieszka Orłowska.

W imieniu prezesa Krajowej Rady PIIB głos zabrał Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB, który mówił o pracach samorządu na szczeblu krajowym, m.in. o działaniach PIIB dotyczących zmian legislacyjnych związanych z budownictwem i zgłaszanych uwagach do procedowanych projektów dokumentów - zgodnie z deklaracją nowej ekipy rządzącej prace nad Kodeksem budowlanym mają się zakończyć w 2016 roku; w ub. roku PIIB zgłosiła liczne uwagi do projektu tego dokumentu. Podkreślał potrzebę dbałości o prestiż i dobry wizerunek naszego zawodu oraz konieczność aktywizowania młodych członków, których ilość systematycznie wzrasta – połowa członków PIIB posiada uprawnienia budowlane uzyskane w Izbie.

Część oficjalna Zjazdu zakończyła się miłym akcentem, jakim było wyróżnienie kilkunastuczłonków ŚlOIIB honorowymi odznakami PIIB.

Odznaczeni złotymi honorowymi odznakami PIIB
na zdjęciu w środku od lewej:
Elżbieta Kralczyńska, Małgorzata Szukalska, Jerzy Skotny.

Odznaczeni srebrnymi honorowymi odznakami PIIB
na zdjęciu w środku od lewej:
Janina Adamiec, Bożena Bujoczek, Jadwiga Owsiak, Grzegorz Chruściel, Mirosław Gębski, Mikołaj Hardek.

Odznaczeni srebrnymi honorowymi odznakami PIIB
na zdjęciu w środku od lewej:
Ryszard Hulboj, Kazimierz Pięta, Andrzej Kulawik, Wojciech Mańkowski, Krzysztof Wieczorek, Bolesław Jurkiewicz.

Pełne teksty sprawozdań organów statutowych zostały przesłane delegatom z wyprzedzeniem, co pozwoliło na przeprowadzenie dyskusji nt. materiałów zjazdowych w trakcie spotkań przedzjazdowych. W części sprawozdawczej przewodniczący organów omówili zatem tylko główne tezy swoich sprawozdań. Przewodniczący Rady Franciszek Buszka podkreślił sprawne funkcjonowanie organów statutowych ŚlOIIB i podziękował osobom zaangażowanym w prace samorządu na szczeblu okręgowym i krajowym. Zwrócił również uwagę na fakt, że od grudnia 2015 roku ŚlOIIB działa w nowej siedzibie, której zakup oraz modernizacja i adaptacja na potrzeby członków zostały pokryte ze środków Izby. Zgodnie z założeniami ramowego programu działania nowa siedziba oraz placówki terenowe będą centrum kształcenia i wymiany myśli technicznej oraz miejscem spotkań integrujących środowisko. W wyniku realizacji jednego z ubiegłorocznych wniosków zjazdowych, w 2015 roku poszerzono obsługę prawną placówek i organów ŚlOIIB. Prawnicy pełnią dyżury zarówno w siedzibie Izby w Katowicach jak i w placówkach terenowych. Przewodniczący Rady zachęcał do udziału w dyskusji nt. „Co pomaga a co przeszkadza inżynierom budownictwa” oraz do zgłaszania swoich uwag i przemyśleń w tym temacie do Biura ŚlOIIB
w Katowicach. Powyższe hasło będzie wiodącym tematem XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

W tracie obrad - na wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora - uzupełniono skład zespołu OROZ ŚlOIIB, w związku ze zgonem jednego z członków tego organu.

Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych i udzielili absolutorium dla Rady za 2015 rok oraz przyjęli zasady gospodarki finansowej, budżet na 2016 rok i ramowy program działania ŚlOIIB na kolejny rok. W trosce o rzetelne wykonywanie zawodu oraz właściwy poziom świadczonych usług w budownictwie przyjęli również uchwałę w sprawie poparcia dla działań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjętych w zakresie doskonalenia zawodowego członków PIIB. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 23 uchwały i 14 wniosków. Przyjęte przez Zjazd wnioski zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz Krajową Radę PIIB.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony