All for Joomla All for Webmasters

Konferencja ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA INŻYNIERA BUDOWNICTWA W PROCESIE INWESTYCYJNYM 18.10.2019 Relacja

 

18 października 2019 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach miała miejsce ważna konferencja pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym”, zorganizowana z inicjatywy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Była jednym z wydarzeń towarzyszących 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywającego się w MCK w Katowicach w dniach 16-18 października 2019.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa to podstawowe reguły w zawodzie zaufania publicznego. Troska i dbałość o ich przestrzeganie przez członków jest jednym z najważniejszych zadań samorządów zrzeszających osoby wykonujące ten zawód, wśród nich samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Pomysł zorganizowania konferencji zrodził się w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - zarówno z potrzeby uświadamiania misji i odpowiedzialności inżyniera budownictwa wobec społeczeństwa, jak i zamiaru zainteresowania sprawami i problemami naszego zawodu innych podmiotów, z którymi członkowie Izby współpracują na różnych etapach procesu inwestycyjnego: projektowania, uzgadniania, wykonania, czy użytkowania obiektów budowlanych lub wytwarzania materiałów budowlanych.

Organizatorem konferencji była Śląska OIIB, a współorganizatorami Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach i Śląska Izba Budownictwa. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Rektorzy Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Jerzy Polaczek - poseł na Sejm RP, Robert Magdziarz – II wicewojewoda śląski, Karolina Kosowska-Raczek - sekretarz województwa, reprezentująca Marszałka Województwa Śląskiego, i Roman Olszewski - naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, Bożena Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Elżbieta Oczkowicz - śląski wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka - dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. prof. nadzw. Maciej Major - dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej i dr hab. inż. Marek Lis - dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prezes Krajowej Rady Zbigniew Kledyński. Uczestnikami konferencji byli też licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego, wśród nich przewodniczący i członkowie rad okręgowych izb inżynierów budownictwa, przedstawiciele Komisji KR PIIB ds. Etyki, radcy prawni PIIB, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentanci stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego i wystąpieniach zaproszonych gości wykład inauguracyjny nt. „Odpowiedzialność zawodowa i etyczna inżynierów budownictwa w świetle prawa administracyjnego. Nowe zadania samorządu zawodowego” wygłosiła dr hab. Irena Lipowicz - prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani profesor omówiła specyfikę samorządu zawodowego, jako jednego z 3 samorządów w Polsce – obok terytorialnego i akademickiego, podkreślając jego duży stopień samodzielności i wysoką pozycję na skutek zakotwiczenia w Konstytucji RP. Słabością tego samorządu jest natomiast różnorodność i brak poczucia solidarności poszczególnych zawodów w kryzysowych sytuacjach. Mechanizm samoregulacji w samorządności jest tańszy i zapewnia większą sprawność, ale niska efektywność postępowań dyscyplinarnych, np. w zawodach medycznych, skutkuje spadkiem zaufania społecznego. W stosunku do inżynierów budownictwa nie ma negatywnej reakcji społecznej. Mnożą się jednak zagrożenia, stawiając nowe zadania przed samorządem zawodowym. Największym niebezpieczeństwem wydaje się ogromna presja inwestorów na wydajność i oszczędności, co może mieć wpływ na jakość pracy i powodować dylematy moralne. Powstaje potrzeba upowszechnienia procedury mediacji, która pozwoli rozszerzyć „bazę odpowiedzialności”. Postępująca cyfryzacja może w nieodległej przyszłości spowodować ograniczanie miejsc pracy i stać się przyczyną fali konfliktów. Trzeba też zadbać o przywrócenie rangi zawodu, spychanej na margines, wskazując na chronione obszary twórczej roli inżyniera, podmiotu słabszego w starciu z potężnym inwestorem. Mógłby w tym pomóc zmodernizowany Kodeks Etyki Zawodowej, który zawierając konkretne i uaktualnione przesłanki odpowiedzialności stworzy także podstawę ochrony przed zarzutami. Odpowiedzialność członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa ma unikalny, dwoisty charakter. To odpowiedzialność zawodowa oraz dyscyplinarna - posiadające odmienne cechy regulacji i tryb postępowania. Jednakże piecza nad należytym sprawowaniem zawodu to zadanie dużo szersze niż organizowanie postępowań dyscyplinarnych, to troska okazywana w sposób ciągły, za pomocą różnych form działania, z charakterystyczną funkcją ochrony, m.in. poprzez bieżące doradztwo etyczne i wyspecjalizowaną pomoc prawną dla członków samorządu - zwracała uwagę pani profesor.

Program konferencji obejmował 2 panele. Moderatorem pierwszego nt. „Oczekiwania dotyczące etyki i odpowiedzialności zawodowej względem inżyniera budownictwa w postępowaniach administracyjnych” była Bożena Goldamer-Kapała z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W wystąpieniu wprowadzającym mówiła nt. powinności prawnych i etycznych w relacjach wzajemnych uczestników procesu inwestycyjnego. Podkreślała, że urzędnicy - oprócz zasad ogólnych obowiązujących każdego człowieka – mają obowiązek przestrzegania również zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Uczestnikami pierwszego panelu byli: Elżbieta Oczkowicz - śląski wojewódzki inspektor NB, prof. Joanna Bzówka - dziekan Wydziału Budownictwa PŚ i przedstawiciele inwestorów: Marek Niełacny - dyrektor Oddziału w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krzysztof Burek - Doradca Zarządu Rafako S.A.

W drugim panelu w funkcję moderatora pełniła Jolanta Szewczyk - radca prawny PIIB. W wystąpieniu wprowadzającym nt. „Etyczne aspekty zawodu inżyniera budownictwa” nawiązała do opisów definiujących etykę, w szczególności etykę zawodową, i definicji samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wg ustawy Prawo budowlane, podkreślając że wszelkie rodzaje odpowiedzialności inżyniera budownictwa stanowią pochodną braku zachowania etycznych postaw przy wykonywaniu zawodu zaufania publicznego.

W tym panelu uczestnikami byli: Gilbert Okulicz-Kozaryn – przewodniczący Komisji ds. Etyki KR PIIB, - Marcin Nieradzik - kierownik Pracowni Konstrukcyjno-Architektonicznej w biurze projektów Bipromet SA, Henryk Sołdoń – dyrektor projektu budowy bloku 910 MW elektrowni Jaworzno III i Marek Kała - inspektor nadzoru w Inwest-Complex Sp. z o.o.

Po każdym panelu odbywała się dyskusja, formułowano wnioski i podsumowanie panelu. Krótkie wystąpienie miała także Maria Tomaszewska-Pestka, reprezentująca ubezpieczające członków PIIB Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna.

Obrady konferencyjne podsumował prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński. W krótkim wystąpieniu streścił swoje przemyślenia związane z prezentowanymi tematami, m.in. dotyczące oczekiwań społecznych względem zawodu inżyniera budownictwa oraz oczekiwań występującego w podwójnej roli inżyniera, formułując na koniec tezę: „ Im bardziej będą etyczni wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego, tym będzie on prostszy”.

Zamykając konferencyjne obrady Roman Karwowski stwierdził: „W trakcie konferencji wyraźnie dało się zauważyć, że wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego są żywotnie zainteresowani dbaniem o wysokie standardy etyczne i przestrzeganiem odpowiedzialności zawodowej na każdym etapie realizacji inwestycji, że zagadnienia te są bardzo złożone, dyskusja o nich konieczna i nie może zakończyć się w chwili zamknięcia konferencji. Nieustająco musimy dbać o ich poprawę i eliminować wszelkie niedoskonałości”. Zapewnił, że poruszane tematy i wypracowane w dyskusjach wnioski zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz wyraził nadzieję, że wskażą one kierunki koniecznych działań zmierzających do wzrostu standardów etyki i odpowiedzialności zawodowej wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, nie tylko inżynierów budownictwa, ale także inwestorów i wykonawców.

 Maria Świerczyńska

Broszura konferencyjna

Relacja filmowa

Wystąpienie Romana Karwowskiego, przewodniczącego Rady ŚlOIIB

Wykład dr hab. Ireny Lipowicz, prof. UKSW

Etyka i Odpowiedzialność Zawodowa Inżyniera Budownictwa w Procesie Inwestycyjnym - I panel

Etyka i Odpowiedzialność Zawodowa Inżyniera Budownictwa w Procesie Inwestycyjnym- II panel

Wystąpienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa KR PIIB

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony