All for Joomla All for Webmasters

Umowa o współpracy CKAIT i ŚlOIIB

 

UMOWA  O  WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY  ORGANIZACJAMI:

 

 

ČESKÁ  KOMORA  

AUTORIZOVANÝCH  INŽENÝRŮ  A  TECHNIKŮ,

OBLASTNÍ KANCELÁŘ OSTRAVA

70200 OSTRAVA 2,  28. ŘIJNA 150

( / fax : + 420 597 577 132

A

 

ŚLĄSKĄ  OKRĘGOWĄ  

IZBĄ  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

W  KATOWICACH

40-026 KATOWICE, UL. PODGORNA NR 4

( / fax : + 48 32 255 45 52

 

 

Česká  Komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků, oblastní kancelář  Ostrava (ČKAIT)  oraz  ŚląskaOkręgowa  Izba  Inżynierów Budownictwa  w  Katowicach (ŚLOIIB), zwane dalej „Stronami”, kierując się potrzebą rozwijania przyjacielskich kontaktów pomiędzy Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską oraz potrzebą rozszerzania bezpośrednich regionalnych kontaktów w ramach organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej, postanawiają  zawrzeć umowę o współpracy na poniższych warunkach :

 

ROZDZIAŁ  1  -   WSPÓŁPRACA  TECHNICZNA

1.1.  W ramach wymiany doświadczeń Strony będą przeprowadzać na szeroką skalę wymianę informacji tematycznie zgodnych z zakresem ich działania.

1.2.  Celem wymiany doświadczeń, Strony będą systematycznie organizować spotkania i imprezy branżowe.

1.3.  Strony zobowiązują się do przesyłania sobie nawzajem publikacji i innych wydawnictw w ramach wspólnych zainteresowań.

1.4.  Strony zobowiązują się, w ramach swoich możliwości i kompetencji, do współpracy w rozwijaniu kontaktów kulturalno-gospodarczych pomiędzy miastami Ostravą i Katowicami.

1.5.  Strony zobowiązują się organizować spotkania delegacji na przemian w Ostravie i w Katowicach.

1.6.  Strony będą wymieniać informacje na temat obowiązujących w obu krajach przepisów prawnych oraz norm technicznych.    

1.7     Strony będą współpracować w zakresie uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków.

 

ROZDZIAŁ  2  -   WARUNKI  FINANSOWE  UMOWY

2.1. Strona podejmująca delegację gości zobowiązana jest do pokrycia kosztów jej pobytu.

2.2.  Liczbę członków delegacji określą każdorazowo Přednosta Oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Ostrava i Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po wcześniejszych uzgodnieniach.

2.3.  Strona podejmująca delegację zapewnia tłumacza.

2.4.  Koszty podróży oraz ubezpieczenia pokrywa Strona delegująca.

2.5.  Wymiana publikacji i wydawnictw będzie bezpłatna. Koszty przesyłki pokrywa Strona wysyłająca.

 

ROZDZIAŁ  3  -   POZOSTAŁE  WARUNKI  UMOWY

3.1.   Za realizację warunków umowy odpowiedzialni są Přednosta Oblastní kanceláře  České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Ostrava i Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.2.   Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, na zasadzie porozumienia Stron.

3.3.   Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat i może być przedłużona na kolejne lata, jeśli Strony wyrażą chęć dalszej współpracy.

3.4.   Strony mogą odstąpić od podpisanej umowy w przypadku wygaśnięcia wspólnych, objętych umową celów. Strona odstępująca od umowy zobowiązuje się zgłosić ten zamiar pisemnie na 3 miesiące przed terminem odstąpienia od umowy.

3.5.   Strony zobowiązują się do poinformowania członków i władz naczelnych swoich organizacji o treści umowy.

 

ROZDZIAŁ  4  -   UWAGI  KOŃCOWE

4.1.    Powyższa umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

4.2.    Umowa została sporządzona w 8 egzemplarzach, 4 egzemplarze w języku czeskim i 4 egzemplarze w języku polskim. Wszystkie 8 egzemplarzy mają jednakową moc prawną.

4.3.    Każda ze Stron otrzymuje po dwa egzemplarze w języku czeskim i polskim.

 

 

Powyższą Umowę pomiędzy Českou  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků, oblastní kanceláří Ostrava (ČKAIT) a Śląską  Okręgową  Izbą  Inżynierów Budownictwa (ŚLOIIB) podpisano w Katowicach

w dniu 23 lutego 2006 r.

 

 

Jménem

W imieniu

České komory autorizovaných inženýrů

a techniků, oblastní kanceláře Ostrava

 

 

 

Śląskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

w Katowicach

 

Ing.  Svatopluk Bijok

(Přednosta)

Mgr inż. Stefan Czarniecki

(Przewodniczący Rady)

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Więcej w tej kategorii:

Początek strony