All for Joomla All for Webmasters

Kalendarium prawne wrzesień, październik 2018

19.09.2018

Weszła w życie

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693)

Nowelizacja ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834) wprowadza regulacje, które mają na celu ułatwienie realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowością jest nałożenie na podmiot publiczny obowiązku sporządzenia, przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu z efektywnością jego realizacji w inny sposób, szczególnie przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Podmiot publiczny będzie mógł także wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o wydanie opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do takiego wniosku trzeba będzie dołączyć sporządzoną przez podmiot publiczny ww. ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia. Ponadto wprowadzono zasadę, że wybór partnera prywatnego zawsze może nastąpić w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), nawet w sytuacji gdy wynegocjowana zostanie umowa spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920, z późn. zm.). Zastosowanie ustawy o umowie koncesji do wyboru partnera prywatnego będzie miało charakter fakultatywny. Rozwiązanie to ma wyeliminować ryzyko doboru nieprawidłowej procedury wyboru partnera prywatnego, co się wiązało z koniecznością powtarzania postępowania. Do innych istotnych zmian należy zaliczyć możliwość wyrażenia zgody przez podmiot publiczny na zawarcie i wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni. Podmiot publiczny może również zawrzeć umowę z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie w całości lub w części, na mocy której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji przedsięwzięcia, będzie mógł przenieść na tę osobę całość lub część obowiązków partnera prywatnego wraz ze związanymi z nimi prawami. Nowelizacja zakłada również, że partnerstwo publiczno-prywatne będzie mogło być realizowane wyłącznie w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z o.o. albo spółki akcyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyłączyć w stosunku do podmiotu publicznego stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy. W takim przypadku za wynagrodzenie należne podwykonawcy, jak inwestor, odpowiadać będzie spółka zawiązana w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym albo partner prywatny.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W wyniku jej nowelizacji możliwe będzie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, a nie jak dotychczas jedynie w przypadku finansowania zamówienia ze środków unijnych albo środków EFTA albo w przypadku finansowania ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe. Zmiana ta oznacza, że dopuszczalne będzie prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, gdy zamawiającemu nie zostały jeszcze przyznane środki na jego sfinansowanie.

 

20.09.2018 weszła w życie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, z późn. zm.) wprowadzone zostały regulacje łagodzące wymagania formalne dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Przedłużony został z 20 do 30 lat okres, na jaki może zostać wydane pozwolenie wodnoprawne. Według nowych przepisów pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Postanowiono natomiast, że nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego na lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Istotną zmianą jest wprowadzenie do nowelizowanej ustawy regulacji dotyczącej instytucji przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z nowymi przepisami pozwolenie wodnoprawne może być przeniesione za zgodą strony, dla której zostało wydane, na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w tym pozwoleniu wodnoprawnym. Przeniesienie następuje w drodze decyzji. Do innych ważnych zmian należy zaliczyć dodanie przepisu, który zakazuje wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, jeżeli wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że w kosztach projektowania lub wykonywania urządzeń wodnych może uczestniczyć ten, kto zamierza odnosić z nich korzyści.

 

 

Przepis ten znajdzie zastosowanie także w przypadku ochrony przed powodzią lub suszą, żeglugi, poboru wód, energetycznego wykorzystania urządzeń wodnych, wprowadzania ścieków lub odprowadzania wody do urządzeń wodnych oraz innych usług wodnych, a także działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem urządzeń wodnych do celów rekreacyjnych, z wyłączeniem działalności wykonywanej przez uprawnionych do rybactwa. W ustawie doprecyzowano definicje m.in. budowli przeciwpowodziowej, przerzutu wody oraz urządzenia wod­nego. Zmiany obejmują także system opłat za usługi wodne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. nowelizuje m.in. ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 433). Zmiany w tym akcie prawnym polegają na zaliczeniu stopni wodnych do kategorii budowli przeciwpowodziowych.

 

17.10.2018 weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1876)

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1744). Nowelizacja doprecyzowuje istniejące przepisy oraz wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach.

 

 

 

Opracowanie: Inżynier budownictwa

Aneta Malan-Wijata

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,kalendarium_-_wrzesien__pazdziernik,11332

Początek strony