All for Joomla All for Webmasters

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku 20-22.04.2016

 

Kolejne warsztaty szkoleniowe poświęcone współdziałaniu organów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej zgromadziły liczną grupę uczestników. Organizowane przez ŚlOIIB przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego szkolenie stwarza warunki wymiany doświadczeń w zakresie analizy przebiegu procesu inwestycyjnego oraz spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Pozwala dopracować obecnie obowiązujące zasady współdziałania samorządu zawodowego z organami nadzoru budowlanego (NB) oraz administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) i w bezpośrednim kontakcie zasygnalizować problemy występujące w codziennej pracy.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów NB, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów. ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z przewodniczącymi organów statutowych i Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej koordynatorem. Z okręgowych izb przybyli: przewodniczący rad Dolnośląskiej, Mazowieckiej i Opolskiej OIIB oraz skarbnik Małopolskiej OIIB, a ze Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przewodnicząca Rady i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Gośćmi warsztatów byli również wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz dyrektorzy departamentów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Po przywitaniu uczestników przedstawiciele organizatorów - przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszka Buszka, wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Spychała i dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW Bożena Goldamer-Kapała oraz gość warsztatów, przewodnicząca Rady Śląskiej Izby Architektów Małgorzata Pilinkiewicz - poprowadzili pierwszą sesję, w której dyskutowano nt. „Problemy korelacji zadań administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządów zawodowych”. Nowe zapisy ustawy Prawo budowlane nakładają na projektanta obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu. Problemy jakie generuje ten przepis, łącznie z przywołaniem wyroków NSA, omówiła dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW. W spornych kwestiach zabierał również głos przedstawiciel GUNB.

Zmiany w przepisach dotyczących inwestycji drogowych przedstawiła kierownik Oddziału Inwestycji Publicznych ŚUW, a tematy „Rewitalizacja a planowanie miejscowe” oraz „Ochrona krajobrazu” przybliżyła kierownik Oddziału ds. Nadzoru Urbanistycznego ŚUW.

Przedpołudniową sesję drugiego dnia prowadzili członkowie Prezydium Rady ŚlOIIB: zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper i sekretarz Rady Ewa Dworska. Waldemar Szleper pełniący w PIIB funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora przedstawił temat „Postępowania dyscyplinarne i zawodowe prowadzone przez członków zespołu Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB”.

Ewa Dworska mówiła nt. „Rozbieżności w interpretacji przepisów prawa w toku postępowań prowadzonych przed organami NB i AAB”. Przedstawiła problemy wynikające dla projektantów i wykonawców z niespójnych przepisów lub ich indywidualnej interpretacji przez urzędników, a dotyczące m.in. niejednoznacznej interpretacji Prawa budowlanego w zakresie braku wymogu załączania w projekcie budowlanym projektu instalacji, oddziaływań środowiskowych, prób wykluczania przez inwestorów autora dokumentacji z pełnienia nadzoru autorskiego, zastrzeżeń do geodezyjnego tyczenia obiektów, różnic w interpretacji nieistotnych zmian w stosunku do dokumentacji. Wspomniała także o organizowanych przez ŚlOIIB szkoleniach we współpracy ze starostwami i powiatowymi inspektoratami NB, które będą kontynuowane z uwagi na skuteczność szkolenia oraz możliwość środowiskowej wymiany doświadczeń.

W popołudniowej sesji uczestnicy wysłuchali wykładu ilustrowanego bogatą prezentacją, wygłoszonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Mirosława Puzio, nt. zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz konsekwencjach tych zmian dla uczestników procesu budowlanego.

W ostatnim dniu, w sesji nt. „Wybrane zagadnienia związane z procedurą administracyjną”, przedstawiciele NB oraz AAB odpowiadali na zgłoszone w formie pisemnej pytania i problemy.

W ramach warsztatów odbyło się wspólne posiedzenie Rady ŚlOIIB oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, na którym członkowie wypowiadali się na temat „ Co pomaga a co przeszkadza w pracy inżyniera budownictwa”. Temat ten będzie przedmiotem dyskusji w czasie obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Przez trzy dni odbywały się równolegle sesje prowadzone przez osoby z kierownictwa Wydziału Infrastruktury ŚUW na tematy związane ze stosowaniem specustawy drogowej, odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod drogi publiczne, problemy związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i aktualne orzecznictwo w tym zakresie. Te tematy adresowane były do pracowników Wydziału Infrastruktury ŚUW oraz powiatowych starostw, ale również członkowie ŚlOIIB mogli uczestniczyć w wybranych panelach poszczególnych sesji.

Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących prezentacji oraz udziału w dyskusjach nad szczegółowymi problemami zarówno w czasie wykładów jak i podczas kuluarowych spotkań. Ta forma szkolenia oraz wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów została wysoko oceniona przez uczestników szkolenia ze ŚlOIIB, NB i AAB.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony