All for Joomla All for Webmasters

Śląski Dzień Budowlanych i Konferencja IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

19 października 2017 obchodzono uroczyście w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Śląski Dzień Budowlanych, połączony z Konferencją IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Uroczystość odbyła się w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanego w dniach 18-20 października 2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W lutym 2008 roku powstało Forum Budownictwa Śląskiego, jako platforma wspólnego działania samorządów zawodowych i gospodarczych regionu śląskiego. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z pięciu sygnatariuszy deklaracji o utworzeniu tej organizacji. Od 2008 roku podmioty działające w Forum Budownictwa Śląskiego obchodzą wspólnie Śląski Dzień Budowlanych, a od kilku lat ta uroczystość wraz z konferencją pn. Śląskie Forum Inwestycji Budownictwa Nieruchomości odbywa się w ramach największej w tej części Europy imprezy gospodarczej jaką jest organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach EKMŚP. W bieżącym roku obie Izby będące głównymi organizatorami konferencji obchodzą swoje jubileusze - Śląska Izba Budownictwa jubileusz 20-lecia, a Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 15-lecia istnienia. Gośćmi uroczystości byli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury Tomasz Żuchowski, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW Bożena Goldamer-Kapała, p.o. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Elżbieta Oczkowicz, przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko oraz reprezentanci Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej i Opolskiej OIIB; PIIB reprezentowali wiceprezes Stefan Czarniecki i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, koordynator Waldemar Szleper.

Obrady konferencyjne poprzedziła uroczystość wręczenia w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odznaczeń państwowych i honorowych odznak resortowych. Z ŚlOIIB Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała sekretarz Rady Ewa Dworska, Złoty Medal za Długoletnią Służbę - członek Rady Grzegorz Bojanowski, członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Adam Chmura oraz zastępcy przewodniczącego Rady: Janusz Kozula, Andrzej Nowak i Waldemar Szleper, a Odznake Honorową Za Zasługi dla Budownictwa Adam Chmura. W Sali Sejmu Śląskiego wręczono Złote Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Śląskiego czterem członkom ŚlOIIB, byli to: Ewa Dworska, Edmund Janic, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Piotr Szatkowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Stefan Wójcik, członek Rady. Wręczono także po raz pierwszy Medale ŚlOIIB: prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeuszowi Donocikowi, na ręce przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko dla Zarządu Głównego PZITB, na ręce prodziekana ds. ogólnych dr. inż. Tomasza Jaśnioka dla Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i na ręce dziekana dr. hab. inż. prof. nadzw. Macieja Majora dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

 

W części konferencyjnej prezydent ŚIB Tadeusz Wnuk przedstawił krótko działalność Izby na przestrzeni 20 lat, ze szczególnym akcentowaniem inicjatyw podejmowanych w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, którego ŚIB i ŚlOIIB są aktywnymi uczestnikami. Podkreślił, że powołane do życia w 2008 roku Forum to aktualnie 300 instytucji i 110 tysięcy osób, również reprezentantów uczelni technicznych. W ramach Forum organizowane są seminaria branżowe i od 2011 roku konferencja pn. Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, podejmująca ważne dla środowiska budowlanych tematy. Podsumowaniem dorocznych konferencji są „Stanowiska wraz z rekomendacjami” przekazywane do właściwych ministerstw i urzędów, dotyczące m.in. projektów legislacyjnych regulujących funkcjonowanie sektora budownictwa.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, nawiązując do piętnastolecia istnienia  samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, mówił o konieczności ustawicznego doskonalenia zawodowego i przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków wykonujących zawód zaufania publicznego. Podkreślał również potrzebę dowartościowania pracy inżyniera budownictwa z uwagi na odpowiedzialność z jaką jego praca się wiąże. Umacnianiu rangi naszego zawodu służy m.in. aktywność ŚlOIIB w pracach Forum Budownictwa Śląskiego, w szczególności udział w organizacji konferencji, z których rekomendacje kierowane do organów rządu mają na celu poprawę sytuacji zawodowej również inżynierów budownictwa.

Wiceminister Tomasz Żuchowski w swoim wystąpieniu dotyczącym projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego stwierdził, że „Przepisy wprowadzające do Kodeksu” wymagają wdrożenia zmian legislacyjnych obejmujących około 140 różnych ustaw. Prace rządowe nad projektem kodeksu będą trwać do końca 2017 roku, a skierowanie go do Sejmu nastąpi w I kwartale 2018 roku. Posługując się prezentacją mówił o możliwych do wprowadzenia w systemie prawnym zmianach, które mają ułatwić jego funkcjonowanie jeszcze przed wdrożeniem kodeksu. Omówił zmiany dotyczące zapisów ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (będą obowiązywać od stycznia 2018) i zawodu architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (to m.in. wprowadzenie standardów praktyki zawodowej i połączenie procedur odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, a w stosunku do urbanistów uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu urbanisty). Z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie kodeksu jest ściśle związany projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjnego (tzw. ustawy inwestycyjnej – wprowadzającej pojęcie projektu inwestycyjnego i projektu technicznego) i projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności państwa.

Po zamknięciu obrad była okazja do rozmów kuluarowych z wiceministrem. Jak zwykle na podsumowanie konferencji zostaną sformułowane wnioski i rekomendacje dotyczące również
I konferencji tegorocznego Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt. „Program „Mieszkanie +”w budownictwie; aspekty techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miast, osiedli i terenów poprzemysłowych”, organizowanej w ramach przedsięwzięcia programowego pn. „Współczesne i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym”, która odbyła się w Katowicach w dniach 21-22 czerwca 2017.

Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony