All for Joomla All for Webmasters

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku 24-26.04.2017

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku, poświęcone tematyce współdziałania organów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej na Śląsku.

Organizowane po raz piąty przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa warsztaty, przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stały się dobrą tradycją. O ich znaczeniu świadczy rosnąca systematycznie ilość uczestników, w tym roku 230 osób. Wspólne szkolenia przedstawicieli trzech podmiotów odgrywających główną rolę w procesie inwestycji budowlanych, stwarzają warunki wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień związanych z tym procesem. Dzięki możliwości zasygnalizowania, w bezpośrednim kontakcie, problemów występujących w codziennej pracy, służą dopracowaniu aktualnie obowiązujących zasad oraz form współdziałania samorządu zawodowego z organami nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno-budowlanej (AAB).

W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów NB, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Na zaproszenie organizatorów przybył również wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący organów statutowych. Gośćmi naszego samorządu byli przedstawiciele okręgowych izb: Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej, Małopolskiej i Lubelskiej OIIB oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Warsztaty otworzyli Franciszka Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB, Jan Spychała, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Bożena Goldamer-Kapała, Dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW. Pierwszą sesję nt. „Standardy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego” poprowadzili reprezentanci ŚlOIIB. Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB, omówiła prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie, które określają powyższe standardy i o nich stanowią. Nawiązując do czekających nasze środowisko zmian w przepisach prawnych (m.in. projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zmiany w ustawie o samorządach zawodowych inżynierów budownictwa i architektów, Kodeks postępowania administracyjnego) podkreśliła, że to dobry czas i miejsce na dyskusje i wnioski. Roman Karwowski, rzecznik prasowy ŚlOIIB, przedstawił w skrócie tematy poruszane w czasie konferencji zorganizowanej w Warszawie z okazji 15-lecia funkcjonowania PIIB pt. ”Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania publicznego”. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem w środowisku i została wysoko oceniona przez uczestników. Oprócz podkreślania fundamentalnego znaczenia etyki w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego, jakim jest również zawód inżyniera budownictwa, zwracano uwagę na potrzebę przestrzegania zasad etyki przez wszystkie osoby i instytucje uczestniczące w procesie inwestycyjnym. Elżbieta Godzieszka, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB, omówiła rodzaje odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz statystykę spraw prowadzonych przez okręgowych rzeczników. Sesję nt. „Zmiany w obowiązujących przepisach prawa: Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego” prowadzili Jan Spychała i Bożena Goldamer-Kapała, która omówiła zmiany w Kpa, natomiast zmiany w Pb – Tomasz Radziewski, zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.      

W kolejnych dniach tematy adresowane do wszystkich uczestników przedstawiali: Mariusz Karolczyk, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP, który omówił „Zmiany w przepisach związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych”, Tomasz Radziewski i Bożena Gindera-Malicka z ŚUW - „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa budowlanego”, a Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - „Kryteria dokładnościowe oceny zgodności wybudowanego projektu z projektem oraz nowe zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Przez dwa dni odbywały się także sesje nt. „Bieżące problemy w zakresie postępowań odszkodowawczych i aktualne orzecznictwo w tym zakresie” oraz nt. „Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z uwzględnieniem zmian w przepisach”, adresowane do przedstawicieli AAB lub NB, ale członkowie ŚlOIIB mogli w nich uczestniczyć.

W programie znalazło się także wspólne posiedzenie Rady ŚlOIIB i Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB nt. ważnych spraw dot. naszego samorządu.

Uczestnicy warsztatów, oprócz wysłuchania ciekawych wykładów z interesującymi prezentacjami, mieli możliwość brania udziału w dyskusjach zarówno w czasie wykładów jak i podczas kuluarowych spotkań. Kolejny raz ta forma szkolenia oraz wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów została wysoko oceniona przez słuchaczy podczas podsumowania warsztatów przez organizatorów z ŚlOIIB, NB i AAB.

 

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Bożena Gindera-Malicka

USTAWA z dnia  7  kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Bożena Goldamer - Kapała

 

Kryteria dokładnościowe oceny zgodności wybudowanego obiektu z projektem
oraz nowe zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Mirosław Puzia

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony