All for Joomla All for Webmasters

Podpisanie aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego”

Nowa formuła, nowi Sygnatariusze -  jeden cel – WSPÓLNIE DLA ROZWOJU BUDOWNICTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO!

 

     Powołane w 2008 roku Forum Budownictwa Śląskiego jest platformą wspólnego działania samorządów zawodowych oraz gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych działających w sektorze budownictwa województwa śląskiego. Śląskie budownictwo, w ramach Forum reprezentowało blisko 40 tys. osób indywidualnych, jako kadra inżynieryjno-techniczna samorządów zawodowych i stowarzyszeń oraz ponad 300 organizacji gospodarczych oraz przedstawiciele uczelni wyższych.

     Pod przewodnictwem Śląskiej Izby Budownictwa, wspólnymi przedsięwzięciami Forum stały się corocznie organizowane regionalne spotkania branżowe oraz konferencje, jako – „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, obchody Śląskiego Dnia Budowlanych oraz wydawnictwo kwartalnika „Forum Budownictwa Śląskiego”.

     Najważniejszym jednak efektem merytorycznej konsolidacji uczestników Forum było sformułowanie wielu opinii, stanowisk i rekomendacji legislacyjnych mających realny wpływ na funkcjonowanie oraz rozwój sektora nie tylko w woj. śląskim ale i w całym kraju.

     Mijające lata, dokonujące się zmiany legislacyjne, dynamiczna sytuacja rynkowa oraz nieoczekiwany okres pandemii wykreował potrzebę reorganizacji Forum. Głównym celem stały się zintensyfikowane wspólne działania. Wykorzystanie doświadczenia oraz merytorycznego potencjału Sygnatariuszy tak, by działać efektywnie. By umacniać i rozwijać regionalne budownictwo. Definiować problemy, kreować szanse, a następnie szybko i skutecznie działać, z poszanowaniem i zachowaniem odrębności i dobrego imienia każdego Sygnatariusza Forum.

     Z tego właśnie powodu, dotychczasowi członkowie Forum podjęli decyzję o zmianie formuły działania oraz o poszerzeniu szeregów o kolejne organizacje oraz stowarzyszenia zawodowe i gospodarcze z wieloletnim doświadczeniem, w szeregach których od lat działają osobowości i autorytety gospodarki, i budownictwa śląskiego.

                Podpisanie aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego” nastąpiło 13 października 2021 r. w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Dokument podpisali sygnatariusze:  

 • Śląska Izba Budownictwa,
 • Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach,
 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej,
 • Śląska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Polska Izba Ekologii,
 • Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami,
 • Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
 • Instytut Gospodarki Nieruchomościami,
 • Śląska Izba Pracodawców,
 • Śląska Unia Budowlana,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Bielsku – Białej,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Częstochowie,
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Katowicach,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Zagłębia Węglowego,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach.

Nowa formuła Forum Budownictwa Śląskiego zakłada powołanie jako organu kierującego Prezydium Forum, działającego w składzie od 3 do 5 Sygnatariuszy. W skład Prezydium Forum zostali wybrani:

 • Mariusz Czyszek – prezydent Śląskiej Izby Budownictwa,
 • Roman Karwowski – przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Arkadiusz Borek – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami,
 • Andrzej Królicki – Prezes Zarządu Śląskiej Unii Budowlanej,
 • Andrzej Szydłowski – Przewodniczący Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Katowicach

Co istotne, w pracach Prezydium Forum, z głosem doradczym, będą mogli brać udział również zaproszeni eksperci z innych branż.

 

Najważniejsze cele i kierunki działalności Forum Budownictwa

Śląskiego:

 • uzgadnianie i reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych dotyczących w szczególności obszarów: procesów inwestycyjnych, prawa budowlanego, systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, technik i technologii budownictwa, gospodarki mieszkaniowej, komunalnej, nieruchomości oraz programów ochrony i kształtowania środowiska;
 • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządem terytorialnym województwa oraz posłami i senatorami województwa śląskiego w zakresie regionalnej polityki dotyczącej inwestycji i budownictwa, a także w pozostałych obszarach działalności reprezentowanych przez sygnatariuszy Forum;
 • tworzenie warunków dla wprowadzania oczekiwanych zmian zmierzających do poprawy stanu ilościowego i jakościowego kształcenia zawodowego kadr w zawodach budowlanych, zwłaszcza w zakresie ściślejszego powiązania potrzeb rynku pracy z kierunkami kształcenia;
 • podnoszenie jakości nauczenia i wychowania oraz unowocześniania procesu kształcenia;
 • podnoszenie i propagowania zasad odpowiedzialności zawodowej i etyki wśród uczestników procesu inwestycyjnego;
 • wspieranie działalności sygnatariuszy Forum poprzez działalność informacyjną dotyczącą możliwości pozyskania dotacji z funduszy europejskich i pozostałych form wsparcia;
 • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, szkoleń i uroczystości dla sygnatariuszy Forum;
 • prowadzenie promocji działalności sygnatariuszy Forum w środkach masowego przekazu i na łamach własnych wydawnictw;
 • współudział w tworzeniu wspólnego czasopisma „Forum Budownictwa Śląskiego”, którego wydawcą jest Śląska Izba Budownictwa;
 • kierowanie zaproszeń do uczestnictwa i działalności w Forum do kolejnych organizacji prowadzących działalność na rynku inwestycji, budownictwa, nieruchomości województwa śląskiego;
 • podejmowanie wspólnych działań w zakresie współpracy z zagranicznymi organizacjami samorządowymi budownictwa oraz współdziałanie w organizowaniu misji gospodarczych w dziedzinie budownictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już wkrótce poinformujemy o planach na najbliższe miesiące działalności oraz o pierwszych, wspólnych przedsięwzięciach podjętych w ramach działalności Forum Budownictwa Śląskiego. Na bieżąco będziemy także relacjonować przebieg posiedzeń Prezydium FBŚ oraz przedstawiać efekty podjętych działań.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony